MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Revize İdare Şurası Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Şurası Karar Tarihi 14.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 125.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 235.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMEGA00029 9.573.615,77 8.424.781,878 88,00000 2,00 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Kümesi, MEGAP, TREMEGA00011 115.426.384,23 101.575.218,122 88,00000 2,00 B Kümesi B Kümesi, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
TOPLAM 125.000.000 110.000.000,000 88,00000

Para Ünitesi TRY

Bildirilmesi Gereken Başka Hususlar
SPK Müracaat Tarihi 07.11.2022

Ek Açıklamalar
İdare heyetimizin 18.10.2022 tarih ve 2022/20 sayılı toplantısında alınan sermaye artırımına ait idare şurası kararımızın revize edilerek
1. Şirket Temel Mukavelesi’nin 6. hususunun vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 110.000.000 TL artırılarak, 235.000.000 TL’ye çıkarılmasına,
2. İş bu sermaye artırımında (A) kümesi imtiyazlı hisse sahiplerine (A) kümesi imtiyazlı nama yazılı hisse, (B) kümesi hisse sahiplerine (B) kümesi hamiline hisse verilmesine,
3. Artırılan 110.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal bedelli hisselerin, 8.424.781,72 adet A kümesi nama yazılı, 101.575.218,28 adet B kümesi hamiline yazılı olarak ihracına,
4. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak hisselerin şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi hisse olarak dağıtılmasına ve yeni hisse alma haklarının kaydileştirme sistemi asılları çerçevesinde kullandırılmasına
5. Mevcut ortakların %88 oranında yeni hisse alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal pahalı bir hissenin satış fiyatının 2,00 TL olarak belirlenmesine,
6. Yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu müddetin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisselerin 2 iş günü mühletle nominal bedelden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa sunulmasına,
8. İdare heyeti liderimiz ve şirketimiz sermayesinde %30,02 oranında hisse sahibi olan Sayın Eda ÖZHAN’ın, daha evvel şirkete nakit olarak ödediği, 01.11.2022 tarih ve YMM 1338-1155/2016-110 Sayılı YMM raporu ile tespit edilen ve şirketimiz faaliyetlerinin finansmanında kullanılan fiyat nedeniyle oluşan 58.449.629 TL’lik alacağının, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmesine,
9. Nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun, idare konseyi karar ekinde verilen biçimde kullanılmasına,
10. Bedelli sermaye artırımı süreçlerinin yerine getirilebilmesi gayesiyle Piramit Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık mukavelesi imzalanmasına,
11. Sermaye artırımı süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle gerekli müracaatların yapılması, müsaadelerin alınması ve süreçlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Şurası, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili öbür tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü süreçlerin yapılması konusunda idareye yetki verilmesine,
12. Şirketimiz Temel Kontratının, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonrasında 07.09.2022 tarihinde tescil ettirilen 6’ncı unsurunun yeni halinde, A kümesi hisselerin nominal kıymeti 9.573.615,59 TL olması gerekirken sehven 9.573.615,77 TL olarak, B kümesi hisselerin nominal pahasının ise 115.426.384,41 TL olması gerekirken sehven 115.426.384,23 TL olarak gösterilmesi sebebiyle, bedelli sermaye arttırımı emeliyle hazırlanacak izahnamede gerçek bedellerin kullanılmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103092

BIST

Başa dön tuşu