“Torba teklif’ Genel Kurul’da kabul edildi

Ekonomi alanında değerli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi.

Kanunla kent içi yolcu nakliyatı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik fiyat toplama sistemiyle elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında temel olan çıkarın tespitinde yeni usul getiriliyor. Gelir ve masrafları karşılaştırma yerine, bu mükelleflerin elde ettiği hasılatın yüzde 10’u yarar kabul edilerek, gelir ya da kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Kazançları bu biçimde tespit edilenlerin, bu faaliyetlerine ait masraf yahut maliyetleri, vergiye tabi başka kar yahut iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. 2 yıl geçmedikçe bu metottan çıkılamayacak.

Bir takvim yılı içinde iki sefer ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ilişkin karları için bu kararlardan yararlanamayacak.

Bu kararlar, kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, yüzde 10 oranını iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yasal oranına getirmeye yetkili olacak.

Varlık Barışı uzatılıyor

Kanun, Varlık Barışı mühletini yıl sonuna kadar uzatıyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hukuksal bireyler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ait yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, birebir müddette ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan, yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019’a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarının, teklifin yasalaşmasından evvel Türkiye’ye getirilerek karşılanmış olması halinde, bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanılacak.

Defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, devir karının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri üzere tıpkı varlıkları vergiye tabi çıkarın ve kurumlar için dağıtılabilir karın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar için de 31 Aralık 2019’a kadar beyan mühleti tanındı.

Vergi dairelerine beyan edilecek bu varlıklar, tıpkı tarihe kadar devir yararının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, kelam konusu varlıklar vergiye tabi yararın ve kurumlar için dağıtılabilir yararın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Beyan edilen taşınmazların birebir sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi prestijiyle alınmış olması ve ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu uygulamadan yararlanılabilecek.

Vergi incelemesi yapılmayacak

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak. Vergi, masraf yazılamayacak, diğer bir vergiden mahsup edilemeyecek, Türkiye’ye getirilen yahut yasal defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan ziyanlar, gelir yahut kurumlar vergisi uygulaması bakımından masraf yahut indirim olarak kabul edilmeyecek.

Bildirilen yahut beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu karardan yararlanılabilmesi için bildirilen yahut beyan edilen fiyatlara ait vergi vadesinde ödenecek, varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki müddetleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek.

Merkez Bankası düzenlemeleri

Kanunla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel vazife ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor. Bir para siyaseti aracı olan zarurî karşılıkların aktifliğini artırmak üzere, bankaların ve Merkez Bankasınca uygun görülecek başka mali kuruluşların bilanço içi yahut dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa şartlarına nazaran zarurî karşılığa tabi tutulması mümkün hale getiriliyor.

Buna nazaran Merkez Bankası, mecburî karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı ögeleri da dikkate alacak.

Banka talepleri gerçek vakitli ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi süreç sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.

Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak üzere bankaca uygun görülecek öbür mali kuruluşlar, banka nezdinde açılacak hesaplarda “yükümlülükleri temel alınarak” nakden mecburî karşılık tesis ederken kanunla, “hesaplarda bilanço içi yahut bilanço dışı uygun görülen kalemlerini temel alarak” bunu yapacaklar.

Zorunlu karşılığa tabi bilanço içi yahut bilanço dışı uygun görülen kalemlerin kapsamı, mecburî karşılıkların oranı, tesis müddeti ve tesis edilen karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı, mevduat yahut iştirak fonlarından harika çekilişler ve birleşme, evre, bölünme hallerinde yapılacak süreçler de dahil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü adap ve temel, bankaca belirlenecek.

“Belirtilen bu kuruluşların taahhütlerine karşı bulunduracakları genel disponibilitenin nitelik ve oranının, gerektiğinde bankaca tespit edileceğine” dair kararda yer alan “taahhüt” ibaresi de kanunla çıkarılıyor.

İhtiyat akçesi

Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik karar kaldırılıyor.

Hisse senetlerinin nominal bedelleri üzerinden yüzde 6 oranında birinci kar payı hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan ölçünün yüzde 10’u, “fevkalade ihtiyat akçesi” yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.

Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş olağanüstü ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Heyet kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.

Geçen yıl birtakım üniversitelerin bölünmesiyle kurulan üniversitelere devredilen bina ve tesislerin bulunduğu taşınmazlardan, hala bu bina ve tesislerin eski maliki üniversitelerin mülkiyetindeki taşınmazlar, talepleri halinde YÖK’ün onayıyla bu üniversitelere devredilebilecek. Kurulan üniversitelere bağlanan ünitelerin hangi bina, tesis ve taşınmazları kapsadığı konusundaki tereddütleri YÖK giderecek.

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile yurt dışında çalışmaktayken yahut yurda kesin dönüşten sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri, SGK’ye başvurarak, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Müddetlerinin Toplumsal Güvenlikleri Bakımından Kıymetlendirilmesi Hakkında Kanun’daki haklardan yararlanabilecek.

Kanunla yurt dışı borçlanmasında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılacak. Borçlanılan mühletler, kısmi aylığın statüsü ile tam aylığın statüsünün farklı olmasına neden olabileceği için tam aylığın bağlanacağı statü ve bağlayacak toplumsal güvenlik kuruluşu da belirlenecek.

Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil hususun yürürlük tarihinden evvel yurt dışında geçen müddetlerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal mühleti içinde ödeyenler için sigortalılık müddetlerinin hangi statüde değerlendirileceği ve borç meblağının tespitinde evvelki kararlar temel alınacak.

Mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan yahut el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları için 31 Aralık 2019’a kadar ilgili gümrük yönetimine başvurulması ve taşıtın birinci ediniminde ödenmesi gereken ÖTV’nin yüzde 25’ine tekabül eden fiyatın 1 ay içinde ödenmesi halinde, el konulan araç sahibine iade edilecek.

ÖTV oranı, hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel birinci edinimi gerçekleşmiş ulaşım araçlarının el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük yönetimince tespit edilmesinden evvel ve 1 ay içerisinde resen bildirilmesi durumunda yüzde 15 olarak uygulanacak. Bu süreyi, Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

İadesi talep edilen ulaşım araçlarının korumasına ait masraflar, araç sahibince ödenecek. Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yenilenebilir Güç Kaynakları (YEK) Destekleme düzeneğinde öngörülen müddetler, ilgili kanun ve biyokütle tarifine eklenen kaynaklar için üretim tesisinin YEK Destekleme düzeneğine dahil edildiği tarihten itibaren başlayacak.

Bankalar, kredilerle ilgili doğmuş yahut doğması olası ziyanların karşılanması için kâfi seviyede karşılık ayıracak. Bankalar, kredilerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların pahasının ve güvenirliğinin ölçülmesine, takibe alınan kredilerin izlenmesi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na nazaran kayıttan düşürülmesine, kredilerin tekrar yapılandırılması dahil geri ödenmelerine ait siyasetleri oluşturmak ve uygulamak, bunları gözden geçirmek, tüm bu konuları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve işletmek zorunda olacak.

Krediler ile ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde masraf olarak kabul edilecek.

Özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen krediler, Vergi Tarz Kanunu’nun ilgili hususu kararları kapsamında kıymetsiz alacak sayılacak.

Firmalara ödeme kolaylığı

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile öbür finansal kuruluşlarla kredi bağlantısında bulunan ve BDDK’ca çıkarılan yönetmeliğe nazaran hazırlanan Çerçeve Mutabakatlarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ait olarak alınacak önlemlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak maksadıyla dahil oldukları risk kümesindeki öteki borçlularla bir bütün olarak yahut kısmen tekrar yapılandırmaya tabi tutulabilecek.

Bu husus uyarınca yapılacak finansal yine yapılandırmalara ait metot ve asıllar yönetmelik kararları çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Mutabakatlar ile belirlenecek. Bu kararlar, 2 yıl müddetle uygulanacak. Süreyi 2 yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Finansal yine yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yine yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi koşul olacak. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular, finansal yine yapılandırma kapsamına alınmayacak.

Finansal tekrar yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal tekrar yapılandırmanın uygulanabilirliğine ait kıymetlendirme, bağımsız kontrol kuruluşlarına, Çerçeve Muahedeleri kapsamında belirlenecek kâfi bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara yahut borçlu tarafından kabul edilmesi halinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacak.

Finansal yine yapılandırmalarda; kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ek kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kar hisseleri ile kredi münasebetinden doğan başka her türlü alacağı indirmek, bunlardan kısmen yahut büsbütün vazgeçmek mümkün olacak.

Teminat azaltmak, anapara, faiz yahut kar hissesi alacaklarını; kısmen yahut büsbütün iştirake çevirmek, özel gayeli şirketler ile yatırım fonlarına tıpkı, nakdi ya da tahsil koşuluna bağlı bir bedel karşılığı bölüm yahut temlik etmek, borçlu ya da üçüncü şahıslara ilişkin tıpkı bedeller karşılığında kısmen yahut büsbütün tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak, öteki alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak üzere gerekli görülen önlemler alınabilecek.

Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak olarak edinilecek borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun bedeline ait değerleme, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılacak.

Finansal yine yapılandırma kapsamına alınan bir borçlunun borçlarının, mukavelenin imza tarihini izleyen yılın başından itibaren 2 yıl içerisinde tekrar finansal yine yapılandırmaya bahis edilmesi halinde, belirtilen vergi istisnaları ve teşvikler uygulanmayacak.

Sözleşmeler ile uygulamaya konulan süreçlerin gerçekleşmemesi halinde dahi, uygulanmış olan vergi, fon ve harç istisnaları geri alınmayacak.

Düzenleme uyarınca yapılacak teminat azaltma, anapara ve başka alacaklardan vazgeçilerek kayıttan düşme veyahut misal süreçlerle kredilerin tekrar yapılandırılması Bankacılık Kanunu ile düzenlenen zimmet hatasını oluşturmayacak.

Yurt dışı çıkış harcı

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç ölçüsü 50 liraya çıkarılacak.

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a nazaran, Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK), mevzuatında belirtilen misyonlarını yerine getirmek gayesiyle işlediği ferdî bilgiler ile ticari sır niteliğinde olan bilgileri, bilgi sahibinin noter onaylı muvafakati yahut e-Devlet uygulaması üzerinden kimlik teyidi ile verilen müsaadesi olmadan gerçek yahut hukukî bireylerle paylaşamayacak lakin SGK, kamu yönetimleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ilgili mevzuatlarında belirtilen misyonları yapabilmeleri için gereksinim duydukları sıhhat verisi dışındaki ferdî datalar ile ticari sır niteliğindeki datalar paylaşılabilecek.

SGK, ferdî sıhhat datalarını kamu sıhhatinin korunması, hami hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, verilen sıhhat hizmetinin uygunluğunun ve yerindeliğinin takibi ve finansmanının planlanması gayesiyle talebi halinde Sıhhat Bakanlığı ile paylaşacak.

Kurum, bunların dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belli yahut belirlenebilir bir gerçek yahut hükmî bireyle ilişkilendirilemeyecek halde anonim hale getirdiği bilgileri araştırma, planlama ve istatistik üzere gayeler için kamu yönetimleri, TCMB, bilimsel araştırma yapan kamu işçisi, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yahut üniversitelerle fiyatsız olarak paylaşabilecek.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen, sera tesiri yaratan egzoz gazı salımını büsbütün ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleriyle elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere ait düzenleme yapılıyor. Kelam konusu mükelleflere hak kazandıkları yatırıma katkı meblağını kısmen yahut büsbütün, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Düzenlemeyle yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç ölçüsü 15 liradan 50 liraya çıkarılacak. Bu ölçünün 3 katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Harcın çıkış başına Cumhurbaşkanınca 15 liradan düşük bir ölçü belirlenmesi halinde belirlenen ölçü Toplu Konut Yönetimine aktarılacak, kalan ölçü genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar

Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumunun (BTK) Taşınabilir Aygıt Kayıt Sistemi’nde (MCKS) kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan aygıtlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek.

TBMM Genel Heyetinde kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, eşyayı, aldatıcı süreç ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen yahut büsbütün ödenmeksizin ülkeye sokan bireylerle ilgili başlatılan bir soruşturma yahut kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtlarıyla ilgili düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili gümrük yönetimine başvurulması ve taşıtın birinci iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 25’inin ilgili tahsil dairesine ödenmesi kurallarının birlikte gerçekleşmesi halinde araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmeyecek. Mevcut el koyma kararı kaldırılacak ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilecek. İadesi talep edilen ulaşım araçlarının korumasına ait masraflar araç sahibince ödenecek.

Cumhurbaşkanı, müracaat mühletini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kanunla, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura fiyatı ve ödeme bilgilerini öteki işletmecilerle paylaşabilir yahut işleyebilir” kararı, berbat niyetli kullanımların önlenmesi hedefiyle tekrar ele alınıyor.

Buna nazaran, tahsilata ait riskin yönetilmesi ve makus niyetli kullanımların önlenmesi emeliyle abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine ve elektronik kimlik bilgisini haiz aygıtlara yönelik tarafların kendi sistemlerinde oluşan fatura fiyatı ve ödeme bilgileriyle sahtecilik, dolandırıcılık riski içeren kuşkulu yahut ziyan doğurucu hadiselere ve süreç hareketlerine ait kayıtlar, işletmeciler ve BTK’nin MCKS’i ortasında paylaşılabilecek yahut işlenebilecek.

İşletmeciler, elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen, memleketler arası dolanım hizmetlerine yönelik düzenlemelere ve BTK düzenlemelerine uymayan elektronik kimlik bilgisine haiz aygıtlara, kayıp, kaçak yahut çalıntı aygıtlara, elektronik haberleşme hizmeti veremeyecek.

MCKS’de kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek aygıtlar ve taşınabilir haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen aygıtlar, borcun devam ettiği müddet boyunca yalnızca eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen aygıtları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS’ye bildirecek.

BTK’nin MCKS’sinde kayıtlıyken kesintisiz 7 yıl mühletle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan aygıtların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılacak.

Bu 7 yıllık mühletin hesaplanmasında kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki müddet de dikkate alınacak. Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan aygıtların kullanıcılarının, BTK düzenlemeleri çerçevesinde müracaat yapmaları halinde aygıtların elektronik kimlik bilgileri tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen ve borcu bulunan cihazlar

MCKS’de kayıtlı olmakla birlikte düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan aygıtlar ile kurumun memleketler arası dolanım hizmetleri çerçevesinde yaptığı düzenlemelere uymayan aygıtlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek.

Bu aygıtların kullanıcıları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde BTK’nin düzenlemeleri çerçevesinde müracaat yaparak 250 lira fiyatındaki kayıt fiyatını Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe ünitesi hesabına yatırmaları halinde, aygıtların elektronik kimlik bilgisi ilgili abonenin numaralarıyla eşleştirilerek kullanılabilecek.

Finansman borcu bulunduğu bildirilen aygıtların kısıtlanmasına ait karar, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonraki iş ve süreçlere uygulanacak.

İhraççıların borçlanma araçlarına ait ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından düzenlenip hak sahiplerine verilen doküman, İcra ve İflas Kanunu’nda itirazın kesin olarak kaldırılmasını içeren dokümanlardan sayılacak.

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a “sözleşme bedeli” tarifi ekleniyor.

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’na nazaran, kontrat bedeli, mukavele kapsamında işletme devri boyunca yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ile mecburi hizmet bedelinin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan net bugünkü bedelleri üzerinden elde edilen toplamı olarak ele alınıyor.

Mücbir sebepler, inanılmaz haller yahut mukavele ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması yahut kontrat ve eklerindeki kararların ihtilaf içermesi hallerinde mukavelenin uygulanabilirliğini yahut anlaşılabilirliğini sağlamak maksadıyla mukavele bedelini artırmamak kaydıyla Sıhhat Bakanı onayı ile kontrat ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilecek.

Bu kapsamdaki mukavele değişikliklerinde, kontrat bedelinin artırılmaması kaydıyla kullanım bedeli yahut hizmet bedeli artırılmak yahut azaltılmak suretiyle değiştirilebilecek. Mukavele bedeli, net bugünkü bedel dikkate alınarak belirlenecek ve net bugünkü paha hesaplanmasına ait asıllara yönetmelikte yer verilecek. İdarece gerekli görülmesi halinde yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ödemelerine ait Türk lirası yahut döviz cinsinden alt ve üst limitler kontrat değişikliği düzenlemelerine uygun olarak belirlenebilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu’na süreksiz husus eklenerek, heyeti gücü azami bir megavatlık yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin faaliyetlerine ait düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, davet mektubu tarihinden irtibat muahedesi müddetleri davet mektubu tarihinden ilişki mutabakatı mühleti sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davet mektubuna temel abonelik ile en az tıpkı özelliklere haiz eski yahut yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde, kelam konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü ilişki mutabakatı mühleti bittiği halde süreksiz kabul yapılmamış olanlar ve şimdi ilişki muahedesi mühleti bitmemiş olanlar için ise unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 günü kapsayacak halde bizatihi uzamış kabul edilecek.

Özelleştirme ihalesi yapılan yenilenebilir güç kaynakları yahut yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması emeliyle yapılmış dönem mukaveleleri ve elektrik satış muahedeleri kapsamındaki hak ve yükümlülükler için öngörülen mühletler, hususun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle 36 ay müddetle uzatılacak.

Bu unsur kapsamında uzatılan müddet içerisinde talepte bulunulması halinde ilgili mukaveleler devredilebilecek. Bu durumda bölüm alacaklarda teknoloji sağlayıcı şartı hariç birinci ihaledeki kaideler aranacak lakin dönemden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanamayacak. Evre nedeni ile yönetimden rastgele bir hak talebinde bulunulmayacak. Bu kapsamda devredilecek mukavelelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenlenen kontratlar ve muahedeler özel hukuk kararlarına tabi olacak. Anılan kontrat ve muahedelerde, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı onayı ile kontrat konusu ve bedelini değiştirmemek ve finans sağlayıcıların haklarına ait konularla hudutlu kalmak kaydıyla, yönetimin fesih hakkının ötelenmesi de dahil olmak üzere taraflarca değişiklik yapılabilecek. Bu düzenleme halihazırda imzalanmış kontrat ve mutabakatlar hakkında da uygulanacak.

Muafiyetler sona erdiriliyor

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, şirket tarafından özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacaklar, bedelsiz alacak addolunacak.

TBMM İdari Teşkilat Kanunu’na eklenen süreksiz unsurla, 703 Sayılı KHK kapsamında idari teşkilat takımlarına atanıp Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığında görevlendirilen idari teşkilat çalışanı, Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığına atanabilecek.

Ataması yapılmayan çalışanın görevlendirmeleri sonlandırılmış sayılacak.

İhdas edilen unsurla, On Dört Vilayette Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulmasıyla Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, köyden mahalleye dönüşen yerlere, kanun uyarınca getirilen birtakım vergi, harç, iştirak hissesi, fiyatlara ait muafiyetler sona erdiriliyor. Unsurun münasebetinde, “aradan geçen vakit içerisinde bu yerlerin kentleşmesinin tamamladığı” sözüne yer verildi.

Yükseköğretim kurumlarından Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) görevlendirilen öğretim üyelerine mali ve toplumsal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam etmesine ait husus, tekliften çıkarıldı.

Teklifin kabul edilmesinin akabinde, TBMM Başkanvekili Levent Gök, On Birinci Kalkınma Planı’nın görüşmelerini yapmak üzere, birleşimi, saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.

AA

 

Başa dön tuşu