Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete’de

Tapu Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna nazaran, taşınmaz mülkiyetinin zamanını amaçlayan mukaveleler, tarafların farklı tapu müdürlükleri yahut yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi vazifeliler tarafından başka farklı alınarak mukavele tamamlanabilecek.

Kadastro tespiti yahut tapu sicilinde gerçekleştirilen süreçler nedeniyle oluşan yanılgıdan olumsuz etkilenen payların maliklerine, birebir ve şahsi hak lehtarlarına, kusurun nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak pay durumunu gösteren tebligat yapılacak.

Yapılacak süreç konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılacak ve bu belirtme düzeltme süreci katılaşıncaya kadar korunacak. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde düzeltme süreci yapılacak.

Bu müddet içinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce yanlışlı kayıt resen düzeltilerek süreç sonucu ile düzeltme sürecine karşı bildirimden itibaren 60 gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek.

– Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

Kanunla birlikte tapu süreçlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması emeliyle yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kusurlu blok yahut bağımsız kısım numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir formda düzeltilebilmesi maksadıyla düzenleme yapıldı.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki yanlışlı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri konseyinin salt çoğunluğuyla alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro ofisi yahut kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor yeterince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki yanlışlı bağımsız kısım numaralarının düzeltilebilmesi için lisanslı harita ve kadastro ofisi yahut kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor tapu müdürlüğüne sunulacak. Bu düzeltmelerde birebir ve şahsi hak lehtarlarının muvafakatı aranacak.

– Tarım toprakları müsaade alınmadan ziraî gaye dışında kullanılamayacak

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle tarım yerleri Toprak Müdafaa ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda belirtilen müsaadeler alınmadan ziraî emel dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

Özel hukuk bireylerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme iştirak hissesine mevzu kullanımlarda yer alan taşınmazlar, ilgisine nazaran Hazine yahut ilgili yönetimlerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak yahut satın alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek.

– Kullanım emeline uygun özel tesis yapılabilecek

Ortaklık hissesine husus kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek öteki alanlarda alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım hedefine uygun özel tesis yapılabilecek.

İlgili mevzuat uyarınca hiçbir halde yapı yapılamayacak alanlarda süreksiz de olsa yapı yapılmasına müsaade verilmeyecek. Mevcut yapılar kamulaştırılıncaya kadar korunabilecek. Bu alanlar 5 yıllık imar programı mühleti içinde, kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olacak, bu müddet en fazla 1 yıl uzatılabilecek.

Parsel maliklerinin paylarını yönetime hibe etmeleri yahut bedelsiz devretmeleri durumunda, yönetim, periyot süreçlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlü olacak. Bu süreçler için parsel maliklerinden hiçbir vergi, fotoğraf, harç, döner sermaye fiyatı ve rastgele bir isim altında bedel alınmayacak.

Kamu kullanımına ilişkin toplumsal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine yahut kamu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması halinde de şahıs yahut özel hukuk şahıslarından hiçbir vergi, harç, fiyat, döner sermaye fiyatı ve rastgele bir isim altında bedel alınmayacak. Bu hususun uygulanmasına ait adap ve temeller bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

– İmarlı alanlarda parselasyon planının yapılması temel olacak

İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması temel olacak. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz (ayırma) ve tevhit (birleştirme) süreçleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.

Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz yahut tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması gerekecek.

Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nda belirtilen merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimlerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında yahut kamu mülkiyetine ilişkin alanlarda parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlarla muhafaza emelli imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun biçimde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yoluyla bu parsellerin plana uygun oluşması sağlanacak.

Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine yahut direkt, parsel maliklerine kendi ortalarında muahedeleri için yapacağı bildiriden itibaren 3 ay içerisinde maliklerce mutabakat sağlanamaması halinde, resen tevhit ve fiili duruma nazaran ifraz yoluyla süreç yapmaya ilgili yönetim yetkili olacak.

Kanuna nazaran, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve emlakın dağıtımı sırasında alınacak düzenleme paydaşlık hisseleri, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkacak. Düzenleme paydaşlık hisseleri, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve yerlerin, düzenlemeden evvelki yüzölçümlerinin yüzde 45’ini geçemeyecek.

– Kamu iştirak hisseleri kaldırıldı

Mevcut düzenlemedeki kamu paydaşlık hisseleri (KOP) kaldırılarak yerine düzenleme iştirak hissesi (DOK) getirildi.

Düzenleme iştirak hisseleri, düzenlemeye tabi tutulan yerlerle bölgenin muhtaçlığı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme denetiminin uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, toplumsal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına mevzu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları üzere genel hizmet alanlarından oluşacak.

Düzenlemeye tabi tutulan alan içinde bulunan taşkın denetim tesisi alanları Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanacak.

Bölgenin gereksinimine ayrılan alanlardan belediye hizmetleriyle ilgili olanlar, bu maksatlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediye ismine, başka alanlar ise imar planındaki kullanım gayesi doğrultusunda, bu maksadı gerçekleştirecek olan yönetime tahsis edilmek üzere Hazine ismine tescil edilecek.

Herhangi bir parselden bir seferden fazla düzenleme paydaşlık hissesi alınmayacak lakin her türlü imar planı kararı ile yapılaşma şartında ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan pahasının evvelki kıymetinden az olmaması kaydıyla, birinci uygulamadaki düzenleme paydaşlık hissesi oranını yüzde 45’e kadar tamamlamak üzere ek düzenleme paydaşlık hissesi kesintisi yapılabilecek.

Belediye yahut valiliğin parselasyon planlarını, imar planlarının katılaşma tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapması ve onaylaması temel olacak. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve süreçlerinden belediyeler yahut valilikler sorumlu olacak.

Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme paydaşlık hissesi alınamadığı hallerde, bu hissenin ölçüsü, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülecek.

Bedel takdiri, bedel tespiti asılları gözetilerek Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları yahut ilgili yönetim takdir kurullarınca raporlandırılarak tespit edilecek. Tespit edilen bedel, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecek.

Tespit ve ilan edilen bedel, tekrar değerleme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe zaman yapılamayacak ve yapı ruhsatı verilemeyecek. Bedelin büsbütün ödenmesi halinde taşınmaz maliki ya da yönetimin talebi üzerine terkin edilecek.

Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller, öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, bu mümkün olmuyorsa en yakınındaki eş paha alandan verilecek.

Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, minimum parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan paylı arsa ve topraklar, pay sahiplerinin muvafakatı halinde yahut fiili kullanım aslına nazaran müstakil hale getirilebilecek.

Uygulama imar planında karar bulunmaması halinde yönetmelikte belirlenen minimum parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamayacak.

Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve yapılar, belediye yahut valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek. Düzenlemeye ait yordam ve asıllar bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek.

Belediye ve mücavir alanlar içinde yahut dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak ziraî maksatlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili vilayet tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak şartıyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

Etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sıhhat kurallarına uygun olması mecburî olacak. Etüt ve projelerinin inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ilişkin olacak. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenecek. Bu alanlara yapılacak seralar için yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu hususta tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yola cephe sağlama şartı aranmayacak.

Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin muvafakatı, araç giriş ve çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili yönetimden müsaade alınmak kaydıyla yeri geçirimli gereçle kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı kapsamına girmeyecek formda açık otopark olarak işletilebilecek.

– Metruk binaların yıkım işlemleri

Metruk yapılar ile bir kısmı yahut tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye yahut valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye yahut valilikçe 3 gün içinde tebligat yapılacak.

Tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan yönetimin internet sayfasında 30 gün mühletle ilan edilecek. Tebligat varakası, bildirim yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında binada ikamet maksadıyla oturanlara da ayrıyeten tahliye için tebligat yapılacak.

Tebligatı yahut ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen müddet içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi yahut yıkım işleri belediye yahut valilikçe yapılacak. Yapılan masraf yüzde 20 ziyadesiyle yapı sahibinden tahsil edilecek.

İmar planlarında kamu hizmetleri için ayrılan yerlerde alanı, sonu, pay düzeltimi yapılamaması nedeniyle vakitle sicili ile yeri uyumsuz hale gelen yahut vakitle farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller üzere husus çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalarla tahlili mümkün olmayan taşınmazların hudut ve koordinatları Etraf ve Şehircilik Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Belirlenen alanlarda her türlü uygunlaştırma, iş ve süreçler ile tapudaki süreçlerin yürütülmesinde, imar planı ve imar uygulamaları ile hak sahibine dönem ve gibisi ilgili süreçlerde bakanlık yetkili olacak. Uygulamaya ait tarz ve asıllar bakanlıkça belirlenecek.

– Rayiç bedel üzerinden direkt satılacak

Yapı Kayıt Dokümanı sahipleri ile bunların yasal yahut akdi haleflerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rayiç bedel üzerinden direkt satılacak.

Bu gelirler hakkında Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Paha Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili hususlarındaki kararlar uygulanmayacak.

Yapı kayıt evrakına husus taşınmaz için İmar ve Gecekondu Mevzuatına Karşıt Yapılara Uygulanacak Birtakım Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun kararlarına nazaran tapu tahsis evrakı alınması ve bu evraka temel arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde ayrıyeten satış bedeli alınmayacak.

Yapı kayıt dokümanı alınan taşınmazların satışa husus edilen kısımlarından yapı kayıt evrakı tarihi ile satış tarihi ortasındaki periyot için ecrimisil alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek ve satış tarihi prestijiyle tahsil edilen ecrimisil fiyatı satış bedelinden mahsup edilecek. Bu meblağdan fazlası iade edilmeyecek.

İmar Kanunu’na eklenen unsurla yürürlük tarihinden evvel ilgili yönetim yahut yetkili kurumca onaylanmış fakat tescil süreci tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış düzenleme paydaşlık hissesi kesintilerine nazaran yürütülen iş ve süreçlere iki yıl müddetle devam edilecek.

– Hazineye ilişkin tarım topraklarının satışında müracaatlar 31 Aralık’a uzatıldı

Belediye ve mücavir alan sonları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan yahut imar planında ziraî gayeye ayrılan Hazineye ilişkin tarım topraklarının satışında müracaat mühleti 31 Aralık 2019’a kadar uzatılacak.

Satılan tarım yerlerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde 1/5000 yahut 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı emele ayrılması halinde, şimdiki satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel ortasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.

Bu müddet içerisinde tarım yerlerinin 3 yıl aralıksız olarak ziraî gayeyle kullanılmaması halinde, satış süreci iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine ismine tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilecek.

Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Paha Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık ünite maliyet bedelinin yüzde 5’i olarak hesaplanacak.

– Silivri ve Çatalca’daki Hazineye ilişkin taşınmazların satışı

İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ilişkin taşınmazların 7 bin metrekareye kadar olan kısmı 19 Temmuz 2003 tarihinden evvel kullanılıyor olması ve kullanımın hala devam etmesi kaydıyla ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar yönetime müracaatta bulunulması halinde, kullanıcılarına yahut bunların yasal haleflerine direkt satılabilecek.

Satışlarda satış bedeli, ödeme formu, taksit mühleti ve sayısı, uygulanacak faiz oranı ve öteki konularda Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine İsmine Orman Sonları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kıymetlendirilmesi ile Hazineye İlişkin Tarım Yerlerinin Satışı Hakkında Kanun’un Hazineye ilişkin tarım yerlerinin satışına ait kararları kıyasen uygulanacak.

Türk Uygar Kanunu’nun, ipoteğin terkinini isteme hakkına ait düzenlemesinde yapılan değişiklikle ipotek vadeli olarak kurulmuşsa mühletin bitiminden itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde İcra ve İflas Kanunu’na nazaran şerh konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilecek. Bu düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Belediye Kanunu uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde yer alan eğitim ve sıhhat alanları hariç kamuya ilişkin olup harca temel paha üzerinden belediyelere devredilen gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararı alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek ve tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek. Tahsil edilenler ise iade edilecek.

Toprak Müdafaa ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen süreksiz hususla 19 Temmuz 2005 tarihinden evvel onaylanan 1/5000 yahut 1/1000 ölçekli imar planları yahut arsa vasfı kazanmış parseller ile bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel belirlenen onaylı köy yahut mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar müsaadeli kabul edilecek.

– Eş paha 2/B yeri verilebilecek.

2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaatta bulunmaları halinde durumlarına nazaran eş paha 2/B toprağı verilebilecek.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine İsmine Orman Sonları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kıymetlendirilmesi ile Hazineye İlişkin Tarım Yerlerinin Satışı Hakkında Kanun’a eklenen süreksiz unsur ile müracaat ve ödeme müddetleri uzatıldı.

Buna nazaran, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ilişkin tarım yerlerinin satışına ait olarak; mühleti içinde müracaat yapmayanların müracaat müddeti, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli mühleti içerisinde ödemeyenlerin ödeme mühleti, taksitli satışlarda, mukavelesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme müddeti 16 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.

Süresi içinde müracaat yapılmayan taşınmazların satış bedeli, 2/B taşınmazları ve Hazineye ilişkin tarım toprakları için kanunda belirtilen müracaat müddetlerinin son gününü izleyen üç aylık mühletin bittiği günden ve ödeme yapmak emeliyle yönetime başvurulduğu güne kadar geçecek mühlet için TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Süresi içerisinde müracaat yapmayanların müracaat mühletinin uzatılmasından yararlanabilmesi için bu biçimde hesaplanan satış bedelinin yüzde 50’sinin yapılacak tebligattan itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekecek.

Taksitli satışlarda, kontratında belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin düzenlemeden yararlanabilmesi için vadesi geçmiş taksit meblağlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit meblağlarının ise yüzde 50’sinin 16 Aralık 2019’a kadar ödenmesi gerekecek.

– Afet riski nedeniyle yıkılan yapıların sicilindeki haklar

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıların sicilinde bulunan haklar ve şerhler, yapının yıkılmasından sonra paylar üzerinde devam edecek. Bu haklar ve şerhler, dönüşüm uygulamasında tapuda yapılacak süreçler için mani teşkil etmeyecek.

Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sırf kelam konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız kısımlar üzerinde devam ettirilecek.

Dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazların, dönüşüm uygulamaları için üretim işini üstlenen müteahhide devredilmesi durumunda, müteahhidin üçüncü bireylere olan borçları nedeniyle bu taşınmazlar hakkında haciz ve önlem uygulanamayacak.

Yapım işine başlanılmasından itibaren 6 ay içinde kat irtifakının kurulmaması durumunda bu taşınmazlar hakkında haciz ve önlemler uygulanacak.

Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek ve özel hukuk hukuksal şahıslarınca uygulamada bulunulması durumunda, imal işini üstlenen müteahhitlerin hissesine düşen bağımsız ünitelerin satışı, inşaatın ilerleme düzeyine nazaran ve yönetimin müsaadesine nazaran yapılabilecek.

Müteahhit, kendi hissesine düşen bağımsız ünitelerin satışına müsaade verilmesi için yönetime müracaat edecek. Yönetim, yerinde tespit yaparak yahut yapı kontrolü sisteminden denetim ederek inşaatın tamamlanma oranını belirleyecek ve bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit hissesine düşen bağımsız ünitelerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek.

Müteahhit hissesine düşen bağımsız ünitelerin, inşaatın tamamlanma oranında yahut bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakatı gerekecek.

– Maliklere mukaveleleri feshetme hakkı

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde maliklerce mutabakat sağlanmasından sonra bir yıl içinde yeni yapının üretim işine başlanılmamışsa yahut üretim işi belli bir düzeyde durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa mukavelelerin feshi için payları oranında maliklerin en az 3’te 2 çoğunluğuyla karar alınabilecek.

Bu kararla, Etraf ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak yeni yapının imal işine başlanılıp başlanılmadığının yahut imal işinin, projenin bitirilmesini gerektirecek düzeydeki grup ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenecek.

Belirtilen durumların tespiti halinde, müteahhide 30 gün mühlet verilerek işe başlaması yahut devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu mühletin bittiği tarihte kontratların resen feshedileceği bildirilecek.

Buna karşın işe başlanılmaması yahut devam edilmemesi durumunda, ayrıyeten ihtar çekmeye gerek kalmaksızın 30 günlük müddetin bittiği tarihte hak sahipleri ile müteahhit ortasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi mukaveleleri ile arsa hissesi karşılığı inşaat kontratları, ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın resen feshedilmiş sayılacak.

Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri, hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.

Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla zaten çöken yahut yerin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama üzere sebeplerle ağır hasar gören yahut ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.

– Riskli yapıların listesi kapılarına asılacak

Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün mühletle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti süreci, bu ilanla maliklere şahsen bildiri edilmiş sayılacak.

Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce yahut yasal temsilcilerince 2 gün içinde itiraz edilebilecek ve itirazlar 3 gün içinde teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.

Yapıların, Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca verilen mühlet içinde tahliye edilmesi mecburi olacak. Verilen müddette yapıların tahliye edilmemesi durumunda, kilitli olan kapıları açmak yahut açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve süreçler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla yapılabilecek.

Tapuda yapılacak satış, dönem, ipotek tesisi süreçleri ile tapu kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini süreçleri de dahil bütün tapu ve kadastro süreçleri, yıkım ve üretime ait her türlü müsaade ve ruhsat iş ve süreçleri, başka yönetimler nezdinde yürütülecek iş ve süreçler, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Etraf ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne nazaran yapılacak.

Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi öbür bütün taşınmazlar, Bakanlığın talebi üzerine Hazine ismine tescil olacak.

Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı, Hazine ismine düzenlenecek ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız kısımların zamanı yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine ismine kurulacak.

Uygulama yapılacak alan sonları içinde bulunan taşınmazlarla ilgili daha evvel imzalanan gayrimenkul satış vaadi kontratları ile arsa hissesi karşılığı inşaat kontratları, bu kontratların taraflarının ve başka ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, uygulamaların Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih prestijiyle feshedilmiş sayılacak.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, kanunun yürürlüğe girmesinden evvel müteahhitten kaynaklanan sebeplerle inşaatına başlanmamış ya da imal işi makul bir düzeyde durdurulmuş üretim işlerinde de 1 yıllık ve 6 aylık mühletler beklenmeden kontratın feshi imkanı getirildi.

– İmtihanda başarılı olanlar “Milli Emlak Uzmanı” takımına atanacak

Kanunla birlikte Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü takımlarında bulunan ve imtihan tarihi prestijiyle en az 3 yıl vazife yapan, mevzuatta öngörülen başka kuralları taşıyan işçiden, 5 yıl içerisinde iki sefer yapılacak imtihanda başarılı olanlar “Milli Emlak Uzmanı” takımına atanacak.

Başa dön tuşu