Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete’de

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Atletlere Aylık Bağlanması ile Devlet Atleti Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna nazaran, karşılaşma öncesinde, esnasında yahut sonrasında taraftarların daima yahut süreksiz olarak kümeler halinde toplandıkları yerler, karşılaşmanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, kadro yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da kadroların kamp yaptığı yerler “spor alanı” tarifine alındı. Böylelikle güvenliğin sağlanması bakımından karşılaşma alanı dışındaki yerlerde de önlem ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Buna nazaran spor alanlarında güvenliğin sağlanması için karşılaşma güvenlik amirinin yanı sıra yardımcı da görevlendirilecek. Saha içi ve saha dışında alınması gereken önlemlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından güvenlik amirinin vazifesi paylaştırılacak. Karşılaşmanın ehemmiyetine nazaran birden fazla yardımcı görevlendirilebilecek.

“Müsabaka alanı” tarifine, spor karşılaşmalarının yapıldığı yerin yanı sıra “sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerler” de eklenecek. Böylelikle atlet çıkış tünelleri, yedek sportmen kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları üzere seyircilerin girişinin yasaklandığı yerler de tarifin içinde olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin alacaklar ile kulüplerle bankalar ortasındaki yine yapılandırma süreçleri kapsamındaki tüm banka alacakları hariç olmak üzere merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek kulüplere ilişkin federasyon yahut yetki verdiği üçüncü bireyler nezdindeki gelirler, periyot ve temlik edilemeyecek. Böylelikle kulüplerin daha fazla borçlanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

– Kulüpler “stat güvenliğinden sorumlu” idare heyeti üyesi belirleyecek

Spor kulüpleri idare şurası üyeleri ortalarından bir kişiyi “stat güvenliğinden sorumlu idare konseyi üyesi” olarak belirleyecek.

Spor karşılaşmalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilen alanlar “seyir alanı”, seyircilerin karşılaşmayı dijital ortamda seyretmeleri maksadıyla vilayet ve ilçe spor güvenlik heyetleri tarafından belirlenen karşılaşma alanı dışındaki süreksiz yerler “özel seyir alanı”, grupların karşılaşmaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanlar ise “antrenman alanı” olarak tanımlanacak.

Yasayla elektronik bilet yahut sahibine spor karşılaşmasına giriş hakkı veren evrak “bilet” formunda tanımlanarak, elektronik bilet uygulaması olmayan maçlarda adapsız seyirci girişine ait fiillere de yaptırım uygulanacak.

– Ayakta seyirciye Bakanlık karar verecek

Kanuna nazaran, seyircilerin ayakta seyredebileceği halde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde yahut biletsiz seyirci alınamayacak.

Futbol kolunda en üst lig ile bir altındaki ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden, adap ve asılları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen biçimde elektronik olarak oluşturulacak.

Futbol kolunda en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler, bilet sistemi ve spor alanlarında güvenliğin sağlanmasına ait teknik donanımları kendi kullanımındaki karşılaşma ve seyir alanlarında kuracak.

Basketbol, voleybol ve hentbol kollarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki karşılaşma ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak.

Söz konusu spor kısımlarında elektronik kart ve elektronik bilete ait kararların uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca, en üst iki futbol ligi dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonunca karar verilecek.

Spor karşılaşmaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili öteki bireyler tarafından uygun görülen yerler ve vazifeliler dışında her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılamayacak.

İlgili federasyonlar, elektronik kart almak gayesiyle verilen bilgileri kanundaki faaliyet alanıyla hudutlu olarak kulüpler ismine paylaşabilecek. Bu bilgiler, Şahsî Dataların Korunması Kanunu’na muhalif işlenemeyecek ve kullanılamayacak.

– Maçlarda misyonlu polise 3 kat harcırah verilecek

Kanunla federasyonlar ve spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilme imkanı tanınacak.

Bu durumda karşılaşmada görevlendirilecek özel güvenlik vazifelilerinin kimlik bilgileri karşılaşmanın başlangıç saatinden en geç 48 saat evvel ilgili kolluk ünitesine bildirilecek.

En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin karşılaşmalarında güvenliğin sağlanması maksadıyla misyonda olmayan genel kolluk vazifelileri de görevlendirilebilecek.

Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, karşılaşmanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk ünitesince gerçekleştirilecek. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri karşılaşmayla sonlu olarak günlük harcırah ölçüsünün üç katı kadar ödeme yapılacak.

Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına, federasyon temsilcisine ödenen meblağ kadar, gözlemci kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama sarfiyatları ile günlük harcırahı üç katı olarak ödenecek. Bu ölçü, federasyon tarafından direkt kolluk vazifelilerinin hesabına yatırılacak.

İl yahut ilçe spor güvenlik heyetleri tarafından belirlenen özel güvenlik vazifelisi sayısının yarısını, yüksek riskli karşılaşmalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk vazifelisi görevlendirilecek.

– Güvenliğe ait eşgüdüm toplantısı yapılacak

Spor karşılaşmalarından evvel karşılaşma güvenlik amirinin başkanlığında karşılaşmanın güvenliğine ait eş güdüm toplantısı yapılacak. Bu toplantının yapılacağı karşılaşmalar, toplantıya katılacaklar ve gerekli öteki konular, yönetmelikle belirlenecek.

Spor alanı tarifinin genişletilmesi ve kanunda geçen cezai kararların uygulama alanının net halde belirlenebilmesi hedefiyle kanunda yasaklanan hususlar karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile kadro yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokulamayacak.

Müsabaka, seyir ve idman alanlarında alkollü içecek sokulması, buralarda kullanılması ve satılmasına ait yordam ve asıllar ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek.

Müsabaka, seyir, özel seyir, idman alanları ile kadro yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçIara karşılaşma öncesinde yahut sırasında uyuşturucu yahut uyarıcı husus yahut alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren öteki bir kabahat oluşturmadığı takdirde 30 gün isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Bulundurulması esasen hata oluşturan silahları karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile ekip yahut taraftarların toplu seyahat ettikleri araçlara sokan şahıslar hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Öbür Aletler Hakkında Kanun’a nazaran ceza verilecek.

– Ceza ve yaptırımlar

Kesici, ezici, bereleyici yahut delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı yahut yakıcı hususları karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile kadro yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Bu alet yahut hususları seyircilere temin etmek emeliyle karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan yahut bu yerlerde seyircilere temin eden şahıslara 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Bu alet yahut unsurları, karşılaşma, seyir yahut idman alanlarında kullanan kişi, bu suretle karşılaşma yahut idman nizamının bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren öteki bir kabahat oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir yahut idman alanlarına sokulması yasak olmayan hususları kullanarak karşılaşma yahut idman tertibinin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren öteki bir hata oluşturmadığı takdirde 100 gün isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara karşılaşma öncesinde yahut sırasında uyuşturucu yahut uyarıcı unsur ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren öbür bir hata oluşturmadığı takdirde 30 gün isimli para cezası ile cezalandırılacak.

– Tehdit yahut hakaret içeren tezahürata ceza

Düzenlemeyle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14. unsurundaki “Hakaret içeren tezahürat” halindeki başlık “Tehdit yahut hakaret içeren tezahürat” olarak değiştirildi.

Bu hususta düzenlenen cürüm tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak biçimdeki hareketler de cürüm kapsamına alındı. Kabahatle faal uğraş etmek hedefiyle kabahat için öngörülen cezalar artırıldı.

Düzenlemeyle, failler hakkında 50 günden az olmamak üzere isimli para cezasına hükmolunacak.

Spor alanlarında toplum kesitlerini din, lisan, ırk, etnik köken, cinsiyet yahut mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan kelam ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren diğer bir hata oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılacak.

Bu fiillerin, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle irtibat aracıyla işlenmesi halinde de failler şikayet kaidesi aranmaksızın cezalandırılacak.

Spor karşılaşmaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili başka şahıslar tarafından uygun görülen yerler ve vazifeliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar mahpus ve 100 günden 2 bin güne kadar isimli para cezası, bedelinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 250 günden 5 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak.

– Karşılaşmanın güvenliğini bozanlara 3 yıla kadar hapis

Kanunla karşılaşma için seyircilerin kabulüne başlanmasından karşılaşma sonrası büsbütün tahliyesine kadarki müddette yetkisiz olarak karşılaşma alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sportmen çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere verilen isimli para cezası 3 aydan 1 yıla kadar mahpus cezası olarak uygulanacak.

Müsabakanın seyrini yahut güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan mahpus cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar olacak.

Spor alanlarında taammüden yaralama yahut mala ziyan verme hatalarının işlenmesi halinde şikayet kuralı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’na (TCK) nazaran verilen ceza yarı oranında artırılacak.

– 1 yıl ve üzeri mahpus cezası alanlar 5 yıl idareye giremeyecek

Kimliklerini gizlemek hedefiyle yüzlerini bez yahut sair ögelerle büsbütün, kısmen kapatarak kanunda belirtilen kabahatleri işleyenler hakkında verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Kanunda tanımlanan yahut atıf yapılan ilgili kanunlardaki kabahatlerden ötürü 1 yıl yahut daha fazla mahpus cezasına mahkumiyet halinde kişi ayrıyeten TCK’nin ilgili kararlarına nazaran, spor kulüpleri, federasyonlar ve bünyesinde sportif faaliyetler yürütülen hukuksal bireylerin idare ve kontrol organlarında misyon yapamayacak.

Yasaklama kararı kararın katılaşmasıyla yürürlüğe girecek. Mahkumiyet cezasına ek olarak cezanın kendisi kadar bir müddet daha hak yoksunluğu devam edecek lakin toplam uygulanacak hak yoksunluğu 5 yıldan fazla olamayacak.

Kişinin karşılaşmaları ve idmanları izlemek gayesiyle karşılaşma, idman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması, seyirden yasaklanma manasına gelecek.

Madde kararları, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında hakaretin yanı sıra tehdit içeren tezahürata da uygulanacak.

– Alkol ve uyuşturucu etkisindekilere giriş yasağı

Spor karşılaşmalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararını oluşturan fiilin işlendiği karşılaşmanın tarafı olan ve taraftarı olduğu ekibin katıldığı spor karşılaşmalarının yapılacağı gün, karşılaşmanın başlangıç saatinde ve bundan 1 saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk ünitesine başvurmazsa, her bir karşılaşma için 25 günden az olmamak üzere isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Alkol ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur tesirinde olduğu açıkça anlaşılan kişi karşılaşma, idman ve seyir alanlarına alınmayacak.

Seyirden yasaklama cezası, ikinci kere verildiğinde ceza mühleti 3 yıl, üçüncü sefer karar verildiğinde ise ceza müddeti 5 yıl olarak uygulanacak.

Bu kararlar cumhuriyet başsavcılığı yahut mahkemelerce süreci yapan kolluk ünitesine derhal bildirilecek, kollukça elektronik bilgi bankasına işlenecek. Bu yükümlülüğün takibi emeliyle kolluk ünitelerince biyometrik sistemler de kullanılabilecek.

Federasyon, kulüpler, ilgili başka kurum ve kuruluşlar, kanun kapsamına giren kabahatlerle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak idari inceleme yahut soruşturmalarda görevlendirilen kontrol elemanlarına, rastgele bir yasal mahzur bulunmadıkça inceleme yahut soruşturmanın gerekleri dahilinde, ilgili bilgi ve dokümanları ibraz edecek, bunların incelenmesine yardımcı olacak.

– Şiddeti teşvik eden 1 yıl izleyemeyecek

Müsabakalarda özel güvenlik vazifelisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik özel güvenlik vazifelisi sayısı prestijiyle 100 lira olarak kesilen idari para cezası, eksik olan her bir özel güvenlik vazifelisi sayısı prestijiyle 300 liraya çıkarılacak.

Spor karşılaşmalarında saha komiserleri de kendilerine karşı işlenen hatalar bakımından kamu vazifelisi sayılacak.

Sporda şiddeti teşvik edecek formda basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan bireyler, idari önlem olarak 3 ay yerine yeni düzenlemeyle 1 yıl mühletle spor karşılaşmalarını seyredemeyecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üst üste 3 sefer altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara “devlet sporcusu” unvanı verilecek.

AA

Başa dön tuşu