Resmi Gazete’de bugün (05.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Şırnak İli, Cizre İlçesine Bağlı Dirsekli, Kurtuluş, Kuştepe ve Çatalköy Köylerinin Hukukî Kişiliklerinin Kaldırılarak Bağlıları (Mezra) ile Birlikte Cizre Belediyesine Katılmaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6630)

–– 5300 Sayılı Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 24 üncü Unsurunun Üçüncü Fıkrasının (b) ve (c) Bentlerinde Belirtilen Lisanlı Depoculuk Tazmin Fonu Gelir Oranlarının Türkiye Eser İhtisas Borsası Anonim Şirketi Nezdinde Oluşturulan Teverruk Piyasasında Gerçekleştirilecek Süreçlerde Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6631)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Beykoz Kuzey Kısmı Karadeniz Jenerasyonu Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Birtakım Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6632)

–– Karaman ve Mersin Vilayetlerinde Tesis Edilecek Akyel-1 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Kimi Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6633)

YÖNETMELİKLER

–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne İlişkin Taşınmazların Yönetimine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2021/35, K: 2022/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2022 Tarihli ve 2019/35232 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/12075 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/12210 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2018/36650 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu