MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Konsey Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 31.05.2019
Genel Heyet Tarihi 09.07.2019
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2019
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No.74 Bomonti, Şişli, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Şura Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2017 ve 2018 Yılı Faaliyet Raporları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2017 ve 2018 yılı hesap devirlerine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
5 – 2017 ve 2018 yılı hesap periyotlarına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası Üyelerinin 2017 ve 2018 yılları hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri,
7 – Sermaye Piyassı Heyeti ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ana. Mukavelenin 6. Hususuna ait tadil tasarısının onaya sunulması,
8 – 6100 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Unsuru ve 6102 sayılı Sayılı TKK’nun 376. maddesininUygulanmasına Ait Adap ve Asıllar Hakkında Bildiri’nin 6. ve devamı hususları uyarınca alınması gereken düzgünleştirici tedbirler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması yahut sermayenin artırılması konularında genel konseye bilgi verilmesi, ölçünün belirlenmesi ve ilgili sürecin yürütülmesi konusunda İdare Heyetine yetki verilmesi,
9 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince İdare Şurası tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – 2017 ve 2018 yılı hesap periyotlarına ilişkin faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
12 – İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesi,
13 – Bağış ve Yardımlara Ait Siyaset kapsamında, Şirketin 2017 ve 2018 yılları içinde yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst hudut 30 Aralık 2016 tarihli genel şura toplantısında belirlendiğinden bu konu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2017 ve 2018 yıllarında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – İdare Heyeti Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçlerin ifası için gerekli müsaadenin verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantıya Davet.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları 1-Gündemin 1.maddesi mucibince, Olağan Genel Kurul’un idaresi ile vazifeli Toplantı Başkanlığı’nın seçimine geçildi. Şirket hisse sahiplerinden Tayfun Bora Kumru toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Konsey Toplantı Başkanlığı’na Sayın Ulu Baş’ın,
Oy Toplama Memuru olarak Ercan Güzel’in, Tutanak Yazmanı olarak Tayfun Bora Kumru’nun görevlendirildiğini belirtti.
Toplantı Lideri, müzakere edilecek gündem unsurları için gerekli dökümanların mevcut olduğu, İdare Şurası Üyelerinden Nurettin Türkoğlu, Tayfun Bora Kumru’nun toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya şahsen katılamayan İdare Konseyi Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.
2. Gündemin 2.maddesi mucibince, Genel Şura Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3.maddesi yeterince Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap periyotlarına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi. Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap devirlerine ilişkin Faaliyet Raporları müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı, 2017 ve 2018 yılları hesap devirlerine ilişkin Faaliyet Raporları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4.maddesi mucibince, Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap devirlerine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporları’nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi. Bağımsız Kontrol Raporları müzakereye açıldı, kelam alan olmadı.2017 ve 2018 yılları hesap periyotlarına ilişkin Bağımsız Kontrol Raporları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin 5.maddesi mucibince, Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap devirlerine ilişkin Finansal Tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması oyçokluğu ile kabul edildi.
Görüşmeye geçildi. Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap devirlerine ilişkin Finansal Tabloları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6.maddesi yeterince, 2017 ve 2018 yılları hesap devirleri faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü Şirket İdare Konseyi üyelerinin farklı ayrı ibraları Genel Kurul’un onayına sunuldu. İdare Konseyi üyeleri 2017 ve 2018 yılları hesap periyotları faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. İdare şurası üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7.Gündemin 7.maddesi yeterince, Temel Mukavele tadil tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi 3.362.574,737 kabul, 20 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Konseyi’nin 26.04.2019 tarih ve E.6161 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 09.05.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı müsaadesi ile gerekli müsaadeleri alınan Şirket Temel Mukavelesi’nin 6 numaralı unsurunun tadili hisse sahiplerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Şirket Temel Mukavelesi’nin 6 numaralı unsurunun tadil edilmesine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
8.Gündemin 8.maddesi mucibince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Unsuru ve Ticaret Bakanlığı’nın ” 6102 sayılı Sayılı TKK’nun 376. maddesininUygulanmasına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Tebliğ”‘inin 6. ve devamı unsurları uyarınca alınması gereken düzgünleştirici tedbirler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması yahut sermayenin artırılması konularında genel heyete bilgi verilmesi, ölçünün belirlenmesi ve ilgili sürecin yürütülmesi konusunda İdare Konseyine yetki verilmesi konusunda müzakereye geçildi. Şirketin Yeminli Mali Müşaviri Sayın Sedat Alsancak tarafından hazırlanan 05.07.2019 tarihli rapor okundu. Rapor müzakere edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Hususu ve Ticaret Bakanlığı’nın ” 6102 sayılı Sayılı TKK’nun 376. maddesininUygulanmasına Ait Yol ve Temeller Hakkında Tebliğ”‘inin 6. ve devamı unsurları uyarınca alınması gereken uygunlaştırıcı tedbirler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması yahut sermayenin artırılması konularında Şirketin kayıtlı sermaye sisteminde bulunduğu dikkate alınarak, ilgili mevzuat uyarınca prosedürün ve ölçünün belirlenmesi, karar alınması ve ilgili sürecin yürütülmesi konularında İdare Heyetine yetki verilmesi hususu 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9.maddesi mucibince, idare heyeti üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan oylama sonucunda idare heyeti üyeliklerine, Nurettin Türkoğlu’nun A kümesi imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen Sayın Muhammet Kaya’nın, B kümesi imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen Sayın Tayfun Bora Kumru’nun bağımsız üyeler olarak Sayın Songül ve Sayın Yunus Bölükbaşoğlu’nun 3 yıl mühlet ile misyon yapmak üzere seçilmelerine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin 10.maddesi yeterince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Konseyi tarafından 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Edit Bağımsız Kontrol Hizmetleri A.Ş.’nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11.maddesi mucibince, 2017 ve 2018 yılı hesap periyotlarına ilişkin faaliyet sonucu ile ilgili idare heyeti lideri Nurettin Türkoğlu genel şuraya bilgi verdi. Bu konu gündemin 3 ve 5 nolu hususlarında görüşülmüş ve müzakere edilmiş olup Şirket İdare Şurası’nın 01.01.2017 – 31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018 hesap devirlerine ilişkin finansal tablolarda net dağıtılabilir periyot kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ait idare konseyi kararları konusunda genel konsey bilgilendirildi.
12. Gündemin 12.maddesi yeterince, İdare Şurası Üyelerinden bağımsız üye olmayanlara rastgele bir fiyat ödenmemesine, bağımsız üyelerin her birine 1.500 TL aylık net fiyat ödenmesine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin 13.maddesi yeterince, Bağış ve Yardımlara ait Siyaset kapsamında 2017 ve 2018 yılları içinde Kamu Kurumlarına ilişkin kuruluşlara ve öbür kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu kısmı oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14.maddesi yeterince, Şirketin ve bağlı iştiraklerinin kendi hükmî kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemelerine uygun olarak bağlı iştirakleri lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ait bilginin Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot unsurlarında yer aldığı ve bağlı paydaşlıklar dahil üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi hisse sahiplerine verildi. Gündemin bu unsuru oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verildi.
15. Gündemin 15.maddesi yeterince, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları kapsamında İdare Hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına müsaade verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile müsaade verilmesi kabul edildi.
SPK’nın Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6 unsuru doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları hesap periyotları içerisinde bu kapsamda rastgele bir süreç gerçekleştirilmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi.
16. Gündemin 16.maddesi yeterince, Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirisi düzenlemeleri çerçevesinde alakalı taraflarla 2017 ve 2018 yılları hesap periyotları içerisinde yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
17. Gündemin 17.maddesi mucibince, dilekler başlığında kelam alan olmadı. İdare şurası üyeleri genel heyetin Şirkete güzel olması dileklerini belirttiler.
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Lideri tarafından bildirildi. İşbu Genel Heyet Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak son.pdf – Tutanak
EK: 2 MMC Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Temmuz 2019 (bugün) yaptığı 2017 ve 2018 yılları Olağan Genel Şura Toplantısında alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) ektedir.
Sayın, Hisse sahiplerimizin bilgisine sunulur.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774459

BIST

Başa dön tuşu