Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye takım verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Kimi Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Teklife nazaran, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur takımlarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapanların unvanlı memur takımına atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu İşçisi Seçme Sınavı’ndan kâfi puanı alması, kelamlı yahut uygulamalı imtihanda başarılı olması gerekecek.

Memur takımlarına atananların 4 yıl mühletle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen gereksiniminin takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak gereksinim duyulacakların, İsimli Tıp Kuruluşu uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatkarlarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında makul birtakım hizmetlerde çalıştırılacak çalışanın de mecburî hallerde mukavele ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek fiyatların üst sonları ile verilecek iş sonu tazminatı ölçüsü, kullandırılacak müsaadeler, durum unvan ve nitelikleri, kontrat fesih halleri, durumların iptali, istihdama dair konular ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için ayrıyeten olmak üzere mukavele temel ve yordamlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek kontratlı çalışanın hizmet mukavelesi mühletleri, zarurî hallerde mali yılla sonlu olma kuralı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde mukavelenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması koşulu aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı işçiden birebir kurumda 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar bu mühletin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde birebir unvanlı memur takımlarına atacak.

Bulundukları konum unvanı ile birebir unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl mühletle öbür bir yere atanamayacak. Memur takımlarına atananlar, tıpkı yerde en az 1 yıl daha vazife yapacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Memur takımlarına atananlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına vazifeye başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve evvelki durumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 gün içinde müracaat, 60 gün içinde atama

Teklife nazaran, 1 yıldan az periyodik, ayın yahut haftanın birtakım günleri ya da günün muhakkak saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle hudutlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve kimi kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde vazife yapan kontratlı çalışanın, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile mahalli yönetimlerde takıma geçirilen işçi, yalnızca mahalli yönetimler ortasında naklen atanabilecek, takıma geçirilen başka işçi ise kontratlı konumda geçirilen müddetler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.

Teklife nazaran, 28 Kasım 2022’den evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar memur takımına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında kontratlı işçi konumlarında çalışanlardan kimileri konumlarının vizeli olduğu teşkilat ve üniteye, kimileri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına alınacak.

İl özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde çalışan, genel kuralları taşıyanlar kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımına geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu husus yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Teklife nazaran, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle vazifelerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran yine hizmete alınma kurallarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu şahıslar için müracaat ve atanmaya ait müddetler yine hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Sözleşmeli sanatkarların takıma alınması

Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde daima vazife yapan kontratlı sanatkarlar ile bunlarla tıpkı yahut emsal vazifeleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve toplumsal haklara sahip olarak 1 yıldan az vadeli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi de daima vazife yapan sanatkarlarla tıpkı statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş durumları kullanılacak. Kâfi sayıda boş durum bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte konum ihdas edilmiş sayılacak. Bu halde yapılan atamalar, atama sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu unsurun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Belediyelerdeki kontratlı işçinin ataması

Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli yönetimlerde çalışan kontratlı işçinin atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran kontratlı işçinin işe alınması memur takımlarına birinci kez alınma tarzına tabi olacak. Kontratlı çalışandan 3 yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına atanacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananların 1 yıl mühletle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Teklifle Sıhhat Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapanların takıma alınması da sağlanıyor.

Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapan ve kanundaki genel kuralları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanacaklar. Bu unsur uyarınca memur takımlarına atananların 4 yıl mühletle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Başa dön tuşu