Fuat Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda, 11 Kalkınma Planı’nın sunuş konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı’nın, 15 yıllık bir perspektifle hazırlandığını lisana getiren Oktay, “Her alanda topyekün bir değişim ve dönüşüm öngören On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel pahalarını ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin milletlerarası pozisyonunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır.” diye konuştu.

Planın, belirsizliklerin arttığı, milletlerarası iş birliklerinin çeşitlenerek daha karmaşık bir hale geldiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik ve siyasi güç istikrarlarının süratli bir biçimde değiştiği, global seviyede tekrar dengelenme sürecinin devam ettiği, siyasi ve ekonomik düzlemde yeni güç ve çekim merkezlerinin oluştuğu bir ortamda hazırlandığını belirten Oktay, “On Birinci Kalkınma Planı her alanda verimliliği artırarak, ulusal teknoloji atağıyla milletlerarası seviyede rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla katma paha üreten bir ekonomik ve toplumsal kalkınma süreci öngörmektedir.” tabirlerini kullandı.

Planda, hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve daima geliştirilen temel hak ve hürriyetlerin, kalkınma uğraşının taşıyıcı sütunları olarak benimsendiğini aktaran Oktay, iktisatta istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, toplumsal ve mekansal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşım ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yöneliminin öncelikli emeller olarak ortaya konulduğunu söyledi.

“Temel dayanak”

Oktay, şöyle devam etti:

“Kalkınma planında, plan ve bütçe irtibatını güçlendirmek üzere uygulanacak tüm siyasetlerin ve alınacak önlemlerin bütçe boyutu da bilhassa dikkate alınmıştır. Kamu kuruluşları siyasetlerini, yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve tüzel düzenlemelerini planda öngörülen maksat ve kaynaklara nazaran yapacaklardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürütmenin süratli ve tesirli bir yapıyla bu çerçevede uygulanacak en üst siyasetlerin belirlendiği On Birinci Kalkınma Planı’nın yönetimlerce faal bir biçimde uygulanması amaçlanmaktadır.

On Birinci Kalkınma Planı, başta Orta Vadeli Program olmak üzere ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji evraklarının temel desteğini oluşturacaktır. Plan, farklı fonksiyonlara sahip kelam konusu dokümanlar ortasında siyaset uyumunu sağlayarak tüm planlama çalışmalarını yönlendirici bir fonksiyon görecektir. Böylelikle, kurumlar ortası ortak anlayış ve gaye birliği sağlayacak olan plan, plan-program-bütçe temasının güçlendirilmesi suretiyle de ülke potansiyelinin üst düzeyde kullanılmasına yer teşkil edecektir.”

On Birinci Kalkınma Planı’nın, bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplumun tüm kesitlerinden çok sayıda temsilcinin katkılarıyla iştirakçi bir yaklaşımla hazırlandığına dikkati çeken Oktay, şunları söyledi:

“Bu kapsamda 3 bin 500’ü aşkın kamu çalışanı, özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyenin bir ortaya gelerek katkı verdiği 75 özel ihtisas komitesi ve çalışma kümesi oluşturulmuştur. Ülkemizin kalkınma önceliklerine yönelik görüş alışveriş süreci kapsamında 81 vilayette toplam 267 toplantı ve çalıştay düzenlenerek lokal seviyede yaklaşık 12 bin kişinin katkısı alınmıştır. Ayrıyeten internet üzerinden gerçekleştirilen ‘vatandaş anketi’ yoluyla 19 bin kişiyi aşkın iştirakçiden plan önceliklerine dair fikir ve teklifler alınmıştır. Toplumumuzun tüm kısımları için amaç birliği sağlayarak ülkemizin geleceği için yol gösterici olacak On Birinci Kalkınma Planı’nın hayata geçirilmesiyle ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde yer almasına bir adım daha yaklaşması sağlanacaktır.” bilgisini verdi.

“5 temel gelişme ekseni”

Oktay, 2019-2023 periyodunu kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın vizyonunun “daha fazla paha üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” olduğunu, bu çerçevede, Türkiye’nin yüksek gelir kümesi ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik düzeyindeki ülkeler ortasına girmesinin amaçlandığını bildirdi.

Bu kapsamda On Birinci Kalkınma Planı’nın, istikrarlı ve güçlü iktisat, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir kentler ve sürdürülebilir etraf ile hukuk devleti, demokratikleşme ve düzgün yönetişim olmak üzere beş temel gelişme ekseninden oluştuğunu söyleyen Oktay, planda “İstikrarlı ve güçlü ekonomi” ekseni altında 2019-2023 devrinde iktisat idaresinde güçlü siyaset uyumu sağlanarak, para, maliye ve gelirler siyasetleri ortasındaki ahengin güçlendirilmesi ve bununla bir arada, iş ve yatırım ortamının daha da geliştirilerek, piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve kurallı, tam rekabetçi hür piyasanın gelişiminin desteklenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

“Rekabetçi üretim ve verimlilik” ekseni altında iktisatta rekabetçilik ve verimlilik artışı sağlanarak üretimde hedeflenen yapısal dönüşüm ve refah artışına takviye sağlayacak siyasetlerin kapsandığını tabir eden Fuat Oktay, “Bu çerçevede, verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin hızlandırılması ve istikrarlı büyümenin dinamiği olarak bedellendirilen imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başta Planın odağında yer alan imalat sanayiinde belirlenen öncelikli kesimlerde olmak üzere, yerli üretimin artırılması ve endüstrileşmenin hızlandırılmasının öngörüldüğünü belirterek, öncelikli dallara ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayii Kalkınma Planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlendiğini tabir etti.

“Nitelikli insan ve güçlü toplum” ekseni altında beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının bariz bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm bölümlerine yaygınlaştırılması gayesiyle uygulanacak siyasetlerin ele alındığını bildiren Oktay, “Yaşanabilir Kentler ve Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında ekonomik ve toplumsal yararın artırılmasına paralel olarak etrafın korunması, kentlerde ve kırsal alanlarda ömür kalitesinin güzelleştirilmesi ile bölgeler ortası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik amaç ve siyasetlere yer verildiğini bildirdi.

Oktay, “Hukuk devleti, demokratikleşme ve yeterli yönetişim” ekseni altında ise hukuk devleti ve demokratikleşme unsurlarının devleti oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda güçlü bir formda hâkim kılındığı; kamu idaresinde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin her seviyede hayat bulduğu âlâ yönetişim anlayışının pekiştiği gaye ve siyasetlerin ele alındığını söyledi.

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

On Birinci Kalkınma Planı amaçlarının, verimliliği odağına alan, sanayi dalının başat rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlendiğini die getiren Oktay, “Plan devri için belirlenen öncelikli bölümler başta olmak üzere endüstride teknolojik dönüşümün sağlanması ve daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapının tesisini sağlayacak katma paha artışının elde edilmesi için kamu yatırımlarının tahsisinde özel kesim yatırımlarını destekleyici fiziki ve beşeri sermayenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Yatırım ve teşvik siyasetleri aracılığıyla özel kesim yatırımlarının öncelikli bölümlere yönlendirilmesi öngörülmektedir.” değerlendirmesini yaptı. Oktay, şunları kaydetti:

“Siyasal istikrar, makroekonomik istikrar, hukuk devleti ve demokratikleşme ile güçlü iş ve yatırım ortamı Plan amaçlarına ulaşmada çok kıymetli itici ögeleri oluşturacak ve bu sayede oluşan itimat ve istikrar; yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracaktır.

Çalışma çağındaki nüfusta işgücüne iştirakin dışında yer alan kısımların işgücüne dahil olmalarına imkan sağlanacaktır. Daha kaliteli eğitim ile yaygınlaştırılmış mesleksel ve odaklı eğitim imkanlarıyla işgücünün yetkinlikleri ve iş hayatıyla ahengi geliştirilecektir.

Plan devrinin birinci iki yılında iktisatta tekrar dengelenme döngüsüne uygun bir büyüme öngörülürken, atılacak adımlarla büyümenin sonraki üç yılda ivmelenerek yüksek ve sürdürülebilir bir düzeye ulaşması beklenmektedir. Bu çerçevede Plan periyodunda büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesi ve Plan periyodu sonunda kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara ulaşması, Satınalma Gücü Paritesi (SAGP) cinsinden kişi başına ulusal gelirin ise 37 bin doları aşması hedeflenmektedir. Plan periyodu boyunca 4,3 milyon yeni istihdam sağlanması ve işsizlik oranının periyot sonunda yüzde 9,9’a gerilemesi öngörülmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı’nda belirlenen büyüme modelinde üretken alanlara yönelen yatırımların istikrarlı ve yüksek seviyede olması kıymet arz etmektedir. Bu yatırımların en emniyetli finansman kaynağını oluşturan yurtiçi tasarrufların artırılması amaçlanmakta, Plan periyodu sonunda yurtiçi tasarrufların ulusal gelire oranının yüzde 30’un üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

Yurtiçi tasarrufların artırılması cari açığın azalmasına ve Türkiye iktisadının muhtemel şoklara daha güçlü hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Kamu tasarruflarının artırılmasının yanında hane halklarının ve firmaların tasarruf şuuru ve eğiliminin artırılması, uzun vadeli tasarrufların özendirilmesi sağlanacak ve tasarrufları iktisadın verimli alanlarındaki yatırımlara yönlendirecek siyasetler uygulanacaktır.

Rekabetçiliği ve verimliliği artırıcı siyasetler temelinde ithalata daha az bağımlı bir üretim yapısıyla daha fazla ihracat yapılmasını sağlayacak ihracat odaklı dönüşümün sağlam temelleri ortaya konulacaktır. Rekabet potansiyeli olan ve yüksek dış ticaret açığı verilen dalların desteklenmesiyle artırılacak ihracatın yanı sıra artan turizm gelirlerinin de katkısıyla cari süreçler açığı önemli oranda azaltılacaktır. Plan periyodunda, uygulamaya konulacak siyaset ve önlemlerle ihracatın 226,6 milyar dolara, ithalatın ise 293,5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari süreçler açığının ulusal gelire oranının periyot sonunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

“Özelleştirme uygulamalarına devam edilecek”

Para siyasetinde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı temel alan siyaset çerçevesine devam edileceğini bildiren Oktay, güçlendirilmiş siyaset uyumu altında enflasyonun yüzde 5 gayesine kademeli bir formda yakınsayacağını söyledi.

Bu doğrultuda, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülürken, belirlenen gayenin gerektirdiği fiyat istikrarının sağlanması için eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmasına devam edileceğini belirten Oktay, “Plan periyodunda ulaşılması öngörülen büyüme maksatları doğrultusunda finansal piyasaların gerçek kesimin finansman muhtaçlığını düşük maliyetle karşılayacak ve farklı nitelikteki finansal araçları kullanıma sunacak bir yapıya kavuşması amaçlanmaktadır. Endüstride yapısal dönüşümün hedeflendiği bu periyotta, hem finansal piyasaların ortaya konulan siyasetlerin hayata geçirilmesinde tesirli olması, hem de ülkemizin global bir finans merkezi olma istikametinde kararlı adımlarla ilerlemesi sağlanacaktır. Bu kapsamda, sermaye piyasaları geliştirilecek, finansal teknoloji ekosistemi güçlendirilecek ve faizsiz finansın dal içerisindeki tartısı artırılacaktır.” diye konuştu.

Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek biçimde kamu mali disiplininin korunacağını ve harcama siyaseti plan maksatlarına azami seviyede etki edecek formda uygulanacağını belirten Oktay, bu kapsamda; program bütçe sistemine geçileceğini, harcama gözden geçirmelerinin yapılacağını söyledi.

Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacağını, lokal idarelerin öz gelirlerinin artırılacağını belirten Oktay, plan periyodu sonunda, ulusal gelire oranla kamu kısmı borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi idare bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Ekonomide verimlilik artışı ve kamu mali istikrarlarını güzelleştirme maksatları doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edileceğini tabir eden Oktay, “Kalkınma Planımızın yaklaşımı, yalnızca üreten değil, yüksek katma pahalı üretim yapan bir sanayi yapısına dönüşümü sağlamaktır. Planda seçici, odaklı, etkin sanayi siyasetleri uygulanacak, öncelikli dallarda tasarım, markalaşma, yenilikçilik hünerleri geliştirilerek kıymet zincirinde katma pahası yüksek alanlarda pozisyonlanma sağlanacaktır.” dedi.

Karar alma ve uyum mekanizması 

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde, On Birinci Kalkınma Planı’nın sunumunu yapan Oktay, Plan’da, Türkiye’nin rekabetçi üretim yapısını güçlendirerek, verimlilik kazanımı sağlayabilmesi için seçilen öncelikli imalat endüstrisi kesimlerinin tümünü kesen yatay siyaset alanlarının belirlendiğini söz etti. Oktay, yatay siyaset alanlarının; “hızlandırıcı”, “ekosistemi iyileştirici” ve “sürdürülebilirlik sağlayıcı” siyasetler olmak üzere üç başlık altında toplandığını söyledi.

Üretim ve verimliliğin artırılması için güçlü ve somut kamu siyasetleriyle özel kesim ile yakın iş birliği ve uyum sistemlerinin tasarlanmasına ehemmiyet verildiğini bildiren Oktay, “Sanayi siyasetinin çok boyutlu ve dinamik yapısı ile kısıtlı bütçe imkanları bu siyasetlerin hayata geçirilmesinde en üst seviye sahipliği, güçlü kurumsal yapıları, kurumlar ortası uyumu, esnek kaynak tahsisini ve özel bölüm ile iş birliği içinde aktif izleme süreçlerinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, Plan’da üst seviye bir karar alma ve uyum düzeneği oluşturulması tasarlanmıştır.” diye konuştu.

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi emeliyle bağlayıcı ve yönlendirici karar almak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında “Sanayileşme İcra Kurulu” oluşturulacağını aktaran Oktay, şuranın, endüstrileşmeye ait ortak strateji geliştireceğini, kurumlararası eş güdümü sağlayacağını, sanayi stratejilerine ait uygulamaları izleyeceğini, kamu alımları ve yerli üretime ait temel ve yöntemleri belirleyeceğini, kamu yönetimlerinin ortak alım yapmalarını sağlayacağını, endüstrileşmeye ait bütçe kaynağının kullanılmasına karar vereceğini kaydetti.

Sanayileşme İcra Şurası tarafından kullanılacak gerekli bütçe kaynağının oluşturulacağını, Kalkınma ve Yatırım Bankasının özsermayesinin 10 milyar TL ve ihracat kredilerine yönelik olarak Eximbank’ın özsermayesinin de 10 milyar TL artırılacağını bildiren Oktay, banka kredilerinde imalat endüstrisinin hissesinin yükseltileceğini, teşebbüs sermayesi sisteminin büyütüleceğini, yatırım teşvik sistemiyle ek dayanaklar sağlanacağını, Kredi Garanti Fonunun yüzde 50’sinin imalat endüstrisine tahsis edileceğini, KOSGEB dayanaklarından imalat endüstrisine ayrılan hissenin yüzde 75’e çıkarılacağını söz etti.

Bakanlıklarda “Yatırım Koordinasyon” birimleri

Gelişmiş iş ve yatırım ortamı başlığı altında yer alan siyaset ve önlemlerle kamu siyasetleri ve düzenlemelerinde şeffaflık, istikrar, güvenilirlik ve öngörülebilirlik sağlanarak, piyasalarda rekabetçi ortamın geliştirilmesinin, faal teşvik programları uygulanarak üretim yapısının güçlendirilmesinin, iktisatta teknolojik dönüşümü sağlayacak milletlerarası direkt yatırımların artırılarak Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi haline getirilmesinin sağlanacağını lisana getiren Oktay, “Bu kapsamda özel dal yatırımlarına ait mevzuat hazırlıkları yapılarak kamu ile yatırımcı ortasında yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacaktır.” dedi.

Yatırımlara ait müsaade, lisans, ruhsat üzere süreçleri sonuçlandırma müddetlerinin evvelce ilan edilmesinin sağlanacağını, e-Belediye uygulamasının yaygınlaştırılması ve yeknesaklığının temin edileceğini, noter onayı aranan süreçlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılacağını, icra ve iflas süreçlerinin hızlandırılacağını, bakanlıklarda “Yatırım Koordinasyon” üniteleri oluşturulacağını, öncelikli bölümlerde Teknoloji Odaklı Sanayi Atağı Programı’nın uygulanmaya başlanacağını, esnek ve öngörülebilir, hibe takviyesini de içeren yatırım teşvik sistemine geçileceğini, teşviklerin sadeleştirilmesinin, öncelikli dallara tartı verilmesinin sağlanacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Plan periyodunda sağlanacak ek kaynaklarla toplam 64 OSB, 31 KSS, 18 sanayi bölgesi tamamlanarak yatırım için toprağa erişim kolaylaştırılacak, mevcut OSB’lerin altyapıları güzelleştirilerek daha nitelikli hizmetler sunması temin edilecektir.” diye konuştu.

Oktay, memleketler arası yatırımların daha fazla çekilebilmesi için proje bazlı teşvik sisteminde stratejik eserlere, yüksek teknoloji ve ihracata yönelik yeni yatırımlara öncelik verileceğini, Yatırım Ofisinin tek durak ofis olarak yetkilendirilmesinin sağlanacağını, yatırım süreçlerine ait müsaade, onay ve lisans süreçlerine yönelik sektörel yatırım yol haritaları hazırlanacağını, Yatırım Ofisi bünyesinde ilgili kurumların müsaade, onay süreçlerine ait bilgi girişi yapacağı yatırım süreçlerini hızlandıran Merkezi Yatırım Bilgi Sistemi kurulacağını, yerli şirketlerin memleketler arası yatırımcılar ile eşleştirilmesi sağlanarak iş birlikleri geliştirileceğini, teknoloji transferine dayalı yatırımların ek olarak destekleneceğini açıkladı.

Karasal yük taşımacılığı

Oktay, lojistik ve gücün değerine değinerek, şunları söyledi:

“Güçlü lojistik ve güç altyapısı başlığı altındaki siyaset ve önlemlerle imalat endüstrisinin muhtaçlık duyduğu gücün daima, kaliteli, inançlı ve minimum maliyetlerle sağlanması; demir yolu yatırımlarında yük nakliyeciliğine odaklanılması, uygun yer ve ölçekte deniz yolu altyapılarının geliştirilmesi, modlar ortası (inter-modal) nakliyatın yaygınlaştırılması ve lojistik maliyetlerin azaltılması yoluyla verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılması sağlanacaktır. 

Karasal yük nakliyeciliğinde demir yolunun hissesi yüzde 5,15’ten 10’a çıkarılacak, 38 adet OSB, özel sanayi bölgesi, liman ve hür bölge ile 36 adet üretim tesisine 294 kilometre uzunluğunda demir yolu iltisak çizgisi yapılacak, yük nakliyeciliğine yönelik demir yolu projeleri tamamlanacak ve mevcutlar modernize edilecek, demir yollarında 2 bin 657 kilometrekarelik elektrik ve 2 bin 654 kilometrekarelik sinyal yatırımı yapılacak, yük yüklü ‘il yolları’ projeleri tamamlanacak, Çandarlı ve Filyos limanları tamamlanacak, Doğu Akdeniz bölgesinde transit yük odaklı büyük ölçekli bir ana liman oluşturulacak.”

İstanbul’un memleketler arası hava kargo ve aktarma merkezi olmasının temin edileceğini, İstanbul ve Sabiha Gökcek havalimanlarının demir yolu kontaklarının yapılacağını anlatan Oktay, gümrüklerde tek durak denetim uygulamalarının yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Çukurova Havalimanı’nın tamamlanacağını, imalat endüstrisine yönelik elektrik iletim sınırı ve trafo merkezlerinin tamamlanacağı bilgisini veren Oktay, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“OSB’lerin doğal gaza erişimi sağlanacak, Trakya’da endüstrinin elektrik arz güvenliği maksadıyla Anadolu-Trakya ortasında iki adet denizaltı kablosu ve kara irtibatları inşa edilecektir. Stratejik ehemmiyete sahip ve son yıllarda kıymetli atılımlar yaptığımız savunma endüstrisi alanında silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin gereksinimlerini, daima gelişim anlayışı ile azami ölçüde ulusal teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma endüstrisi ekosistemini güçlendirmek ve savunma endüstrisinde edinilen maharetlerin sivil dala yayılımını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda savunma endüstrisi ihracatının 2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılması sağlanacak, savunma endüstrisi yerlilik oranı yüzde 65’ten 75’e yükseltilecek. Altay tankı, insansız hava aracı, askeri deniz platformunun envantere kazandırılması sağlanacak. Yerli, yüksek irtifa hava savunma sistemi envantere kazandırılacak, yerli, alçak yahut orta irtifa hava savunma sistemi envantere kazandırılacak, kara araç motoru teslim edilecektir.”

Dijital dönüşüm

Fuat Oktay, endüstriyel bulut platformu kurulacağını, imalatçı firmaların dijital dönüşüm projelerinin destekleneceğini, Dijital Dönüşüm Eser Geliştirme Takviye Programı’nın uygulanacağını, 14 adet Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin kurulacağını, endüstriyel bulut için teknoloji tedarikçilerine finansal teşvik verileceğini, Endüstride Dijital Dönüşüm Platformunun kurumsallaştırılmasının sağlanacağını bildirdi.

Tarım öncelikli gelişme alanında çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke beşerinin kâfi ve istikrarlı beslenmesinin yanı sıra arz talep istikrarını gözeten üretim yapısıyla memleketler arası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı problemlerini çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, aktif bir tarım dalının oluşturulmasının amaçlandığını lisana getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

“Turizm öncelikli alanında değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, dönem müddetinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama müddeti ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde dalda dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma istikrarı gözetilerek ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır.” 

Başa dön tuşu