Ekonomi alanındaki torba teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi

Kabul edilen unsurlara nazaran, kent içi yolcu nakliyeciliği yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik fiyat toplama sistemiyle elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında temel olan karın tespitinde yeni formül getiriliyor. Gelir ve masrafları karşılaştırma yerine, bu mükelleflerin elde edilen hasılatın yüzde 10’u yarar kabul edilerek, gelir ya da kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Kazançları bu halde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ait masraf yahut maliyetleri, vergiye tabi öbür yarar yahut iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. 2 yıl geçmedikçe bu adaptan çıkılamayacak.

Bir takvim yılı içinde iki kere ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ilişkin karları için bu kararlardan yararlanamayacak.

Bu kararlar, kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, yüzde 10 oranını iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yasal oranına getirmeye yetkili olacak.

Varlık Barışı uzatılıyor

Teklif, Varlık Barışı müddetini 6 ay uzatıyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hukukî şahıslar, bunları serbestçe tasarrufedebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ait yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, tıpkı müddette ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan, yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019’a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarının, teklifin yasalaşmasından evvel Türkiye’ye getirilerek karşılanmış olması halinde, bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanılacak.

Defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, devir karının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri üzere tıpkı varlıkları vergiye tabi yararın ve kurumlar için dağıtılabilir çıkarın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar için de 31 Aralık 2019’a kadar beyan müddeti tanındı.

Vergi dairelerine beyan edilecek bu varlıklar, birebir tarihe kadar devir çıkarının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, kelam konusu varlıklar vergiye tabi yararın ve kurumlar için dağıtılabilir çıkarın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Beyan edilen taşınmazların tıpkı sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi prestijiyle alınmış olması ve ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu uygulamadan yararlanılabilecek.

Vergi incelemesi yapılmayacak

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların bedeli üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak. Vergi, masraf yazılamayacak, diğer bir vergiden mahsup edilemeyecek, Türkiye’ye getirilen yahut yasal defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan ziyanlar, gelir yahut kurumlar vergisi uygulaması bakımından masraf yahut indirim olarak kabul edilmeyecek.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu karardan yararlanılabilmesi için bildirilen yahut beyan edilen fiyatlara ait vergi vadesinde ödenecek, varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki müddetleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek.

Merkez Bankası düzenlemeleri

Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel vazife ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor. Bir para siyaseti aracı olan mecburî karşılıkların aktifliğini artırmak üzere, bankaların ve Merkez Bankasınca uygun görülecek başka mali kuruluşların bilanço içi yahut dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa şartlarına nazaran mecburî karşılığa tabi tutulması mümkün hale getiriliyor.

Buna nazaran Merkez Bankası, mecburî karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı ögeleri da dikkate alacak.

Banka talepleri gerçek vakitli ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi süreç sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.

Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak üzere bankaca uygun görülecek öteki mali kuruluşlar, banka nezdinde açılacak hesaplarda “yükümlülükleri temel alınarak” nakden zarurî karşılık tesis ederken teklifle, “hesaplarda bilanço içi yahut bilanço dışı uygun görülen kalemlerini temel alarak” bunu yapacaklar.

Zorunlu karşılığa tabi bilanço içi yahut bilanço dışı uygun görülen kalemlerin kapsamı, mecburî karşılıkların oranı, tesis mühleti ve tesis edilen karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı, mevduat yahut iştirak fonlarından harikulâde çekilişler ve birleşme, zaman, bölünme hallerinde yapılacak süreçler de dahil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü adap ve temel, bankaca belirlenecek.

“Belirtilen bu kuruluşların taahhütlerine karşı bulunduracakları genel disponibilitenin nitelik ve oranının, gerektiğinde bankaca tespit edileceğine” dair kararda yer alan “taahhüt” ibaresi de teklifle çıkarılıyor.

İhtiyat akçesi

Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik karar kaldırılıyor.

Hisse senetlerinin nominal bedelleri üzerinden yüzde 6 oranında birinci kar payı hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan ölçünün yüzde 10’u, “fevkalade ihtiyat akçesi” yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.

Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş olağanüstü ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Konsey kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.

Geçen yıl kimi üniversitelerin bölünmesiyle kurulan üniversitelere devredilen bina ve tesislerin bulunduğu taşınmazlardan, hala bu bina ve tesislerin eski maliki üniversitelerin mülkiyetindeki taşınmazlar, talepleri halinde YÖK’ün onayıyla bu üniversitelere devredilebilecek. Kurulan üniversitelere bağlanan ünitelerin hangi bina, tesis ve taşınmazları kapsadığı konusundaki tereddütleri YÖK giderecek.

Teklifin görüşmelerine yarın devam edilecek.

“2,5 yıl içinde hiçbir formda ne talimat ne baskıyla karşılaştım” 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lider Yardımcısı Emrah Şener, misyonda bulunduğu müddet içerisinde hiçbir formda ne talimat ne baskıyla karşılaştığını bildirdi.

Şener, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif’in görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Lideri Murat Çetinkaya’nın, talimatlarına uymadığı için misyondan alındığını söylediğini tez ederek, bu mevzuyla ilgili Şener’e soru yöneltti.

Şener, 2,5 yıldır bu vazifede bulunduğunu, karar alma düzeneklerinde dışarıdan rastgele bir baskıyla karşılaşmadığını söyledi. Şener, 2,5 yıl içerisinde, şu ana kadar bir kere bile hiçbir baskıyla karşılaşmadığını, misyonunu çok rahat biçimde yerine getirdiğini lisana getirdi. Şener, “Benim aldığım aile terbiyem, başta anneme, aileme, bu ülkenin hoş insanlara sorumluluğum gereği yarın misyondan alınacağımı bilsem bile geceli gündüzlü çalışmaya devam ederim. 2,5 yıl içinde hiçbir biçimde ne talimat ne baskıyla karşılaştım.” diye konuştu.

“Pozitif tesirlerini öngörüyoruz”

Bankanın yedek akçesine ait düzenlemeye yönelik soru üzerine Şener, Merkez Bankasının kar etmesinin, sistemden çekilen bir likidite olduğunu, sistemden nakit çekilişinin bir sorun oluşturmaması gerektiğini belirtti. 

Merkez Bankasının yüksek dengeli karlarının, tıpkı vakitte sistemden yüksek dengeli likidite çekilişleri manasına geldiğine işaret eden Şener, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Bu ölçüler bütün yıl boyunca büyüdükçe, bankaların günün sonunda tekrar Merkez Bankasından daha büyük bir likidite açığını temin için bir fonlamayla gelmeleri manasına geliyor. Zira Merkez Bankasının kar elde etme formu piyasadan yaptığı süreçler üzerinden gerçekleşiyor. Bu süreçlerden birisi de bankaların gereksinimi olan parayı, gecelik ya da haftalık vadelerde verdiğiniz vakit bu Merkez Bankasının karı haline dönüşüyor. Bizim yaptığımız kar, bankacılık sisteminden elde ettiğimiz bir gelir. Sistemden bu likiditeyi çekmenin, sisteme muhakkak maliyetleri oluyor. Bu maliyetler, Merkez Bankasının karlı olduğu vakitlerde daha da yükseliyor. Likidite konusu son yıllarda çok yüksek ölçülere ulaştı. 

Şu anda bankacılık sistemi, ortalama 100 milyar lira likidite için her gece Merkez Bankasına gelip bu fonlamasını gidermek zorunda. İhtiyat akçesiyle ilgili, bunun bilançomuzda kalmak yerine sisteme bir formda dahil olması, likidite açığının olumlu istikamette etkilenmesi olarak bakıyoruz. İhtiyat akçesi piyasaya çıksa bile, hala sistemin fonlama açığı 100 milyar lira civarında devam ettiği için bunun gelebileceği ölçü tekrardan 60-70 milyar liralarla, hala çok yüksek sayılar olacak. Türk bankacılık sistemi önemli likitide açığı içinde, bunun sisteme geri dönüşünün likiditeye olumlu tesirlerini öngörüyoruz. “

Şener, 3-4 yıldır likidite açığının hiç olmadığı kadar yükseldiğini tabir etti. 

Milletvekillerinin, “İhtiyat akçesi daha evvel yük getirmiyor muydu, neden artık bu düzenleme getirildi?” sorusuna Şener, “4 sene evvel sorsaydınız sanırım 5-6 milyardan bahsederdim. Kar ölçüsü eklenerek devam ediyor son iki yılda harika artış gösteriyor.” karşılığını verdi.

Bankanın yıl sonu karı 

Teklif sahibi olan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bankacılık bölümünde risk ve getirinin kardeş olduğunu, Merkez Bankasının karlılığına bakıldığında ise hiçbir riske girmeden muazzam bir karlılığının görüldüğünü söyledi.

Savaş, Merkez Bankasında oluşan bu karın Hazine’ye aktarılmasının, Hazine’nin borçlanma muhtaçlığını, faizleri de aşağı çekecek bir durum olduğunu belirtti. Savaş, Merkez Bankasının 2018 yıl sonu karının 66 milyar lira olduğunu, bu yılın birinci 6 aylık karın 20-25 milyardan aşağı olmayacağını, yedek akçede biriken paranın son periyotta 46 milyar lira olduğunu bildirdi. 

“Anayasa Mahkemesinden döner”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankasının A.Ş statüsünde, para basan bir kuruluş olduğunu, yedek akçeye muhtaçlığı olmadığını lisana getirdi.

Merkez Bankasının kar elde etmesinin övünülecek bir şey olmadığını anlatan Yılmaz, bunun, karşıdaki özel dalın ziyanı, kar elde ettiği yıl iktisatta sorun olduğu, iktisadın düzgün yönetilmediği manasına geldiğini belirtti.

Yılmaz, iktisada yardım yapılmak isteniliyorsa, bu düzenlemenin yapılmasını lakin bankanın yedek akçe biriktirmeyip, Hazineye alınmamasını, silinmesini, likiditenin piyasaya çıkmamasını önerdi. Yılmaz, “Bu para sizi kısa vadede cennete koyacak, gerisi cehennem bilin. Tahlilden çok sorun üretecek, bu para ülkeye ziyan verecek, uygunluk yapmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “O vakit faizleri düşürün, banka bu kadar kar elde etmesin.” dedi.

Merkez Bankası’nın A.Ş olduğunu, ihtiyat akçesini Genel Konsey kararıyla dağıttığına dikkati çeken Hamzaçebi, “Siz teklifle el konulur diyorsunuz, bunun ismi zorbalıktır. Bu Anayasa Mahkemesinden yarın döner.” diye konuştu.

 

 

aa.com.tr

Başa dön tuşu